?

Log in

OMG! iam lyke howi e's bigegst fan!!11!1 i ly ke no al da wurds 2… - Wank Wank Wank All Day Long [entries|archive|friends|userinfo]
wank wank wank, all day long

[ userinfo | livejournal userinfo ]
[ archive | journal archive ]

[Aug. 6th, 2005|11:33 pm]
wank wank wank, all day long

howiewank

[howieluver89]
OMG! iam lyke howi e's bigegst fan!!11!1 i ly ke no al da wurds 2 collied and i theenk ist da coolset son evurr11!! i hurd it on vh! adn recordde it nad thin lyke watchde ist anuthr 50 millon tymes!111!1 aks mi ne ? adn i no da ansur!11!
LinkReply

Comments:
[User Picture]From: jorajo
2005-08-07 06:30 am (UTC)
hay howie iz my boifreind so bak of GRIL!!@$!@

duz howe where boxrrzzz or breifs!!$#!$??? HEHEHEHEHE
(Reply) (Thread)
[User Picture]From: howieluver89
2005-08-07 06:40 am (UTC)
hay is 4 horsez beetchs! & howie iz MYN11!

HE WERZ BOXRZ!!11!1 but somtimz he werz thongz!!!1hEHEH!
(Reply) (Parent) (Thread)
[User Picture]From: mis_mis_eree
2005-08-08 07:27 pm (UTC)
I TOTALLY HERD THAT THE CHIK IN THE VID IS LIEK HIS GURLFREND OR SUMTHING. IZ THAT TRU?
(Reply) (Thread)